Cicero

Projekty spolufinancované EU / ČR

Společnost CICERO Stapro Group s.r.o. získala v tomto dotačním období 2007 – 2015 dotace na projekty:

PLC NG

 • Název programu: TIP (MPO)
 • Číslo projektu: FR-TI4/167
 • Název projektu: Výzkum a vývoj nových forem automatizovaného sběru informací z výrobních zařízení polygrafického podniku

Popis projektu:

Naše společnost získala v dotačním období 2012-2014 účelovou podporu na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace vyhlášené poskytovatelem ČR – organizační složka státu Ministerstvo průmyslu a obchodu v programu TIP. Konečným řešením projektu je nový produkt – snímač PLC Next Generation pro automatický sběr dat. Jedná se o hardwarové zařízení s vlastním softwarem, které je připojeno na polygrafické výrobní zařízení. Cílem je automatizované snímání dat o zpracované zakázce. Na základě on-line sledování průběhu výroby je optimalizována průchodnost zakázky firmou.

Hlavním přínosem a zároveň charakteristickým rysem je eliminace lidského faktoru při sběru informací o reálném průchodu zakázky. Tato eliminace lidského faktoru má za následek podstatné zpřesnění pořízených dat, zvýšení motivace pracovníků a následné zvýšení produktivity výrobního procesu a snížení počtu makulatur.

Dalším významným přínosem je univerzálnost snímače PLC Next Generation – zařízení lze jednoduše přenést na nový stroj.

Vzdělávání – krok k úspěchu

 • Název projektu: Vzdělávání – krok k úspěchu
 • Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00615
 • Účel dotace: Projekt je zaměřen na tvorbu uceleného vzdělávacího systému pracovníků působících v oblasti tvorby informačních systémů pro polygrafický průmysl.

Cílem projektu je zajistit vzdělanostní a osobnostní růst pracovníků, zvýšit jejich jazykové schopnosti, znalosti produktů MS Office a zajistit osobnostní růst absolvováním řady vzdělávacích seminářů, které se zaměřují na tuto problematiku. Dále zajistit odborné vzdělání vývojovým pracovníkům, kteří se podílejí na vývoji poskytovaného software.

Část školení je věnována komunikačním schopnostem, schopnostem odolávat stresu a konfliktnímu jednání. Důvodem je to, že velkou část pracovní doby tyto pracovníci tráví u zákazníků při implementaci, konzultacích a školení softwarových produktů.

Celý navržený projekt vychází z potřeb všech zaměstnanců společnosti. Je vytvořen tak, aby všichni zaměstnanci společnosti prošli několika stupni firemního vzdělání a získali kompetence, které odpovídají nejnovějším poznatkům a trendům v oblasti zaměstnaneckého vzdělávání.

Klíčové aktivity v předloženém projektu jsou zaměřeny na aktuální potřeby jednotlivých zaměstnanců a s ohledem na jejich pracovní zařazení.

Projekt je sestaven tak aby postupně plnil tyto dílčí cíle:

 • zefektivnit práci v týmu
 • zvýšit jazykové kompetence
 • zvýšit znalosti ve využívání IT
 • zdokonalit schopnost řídit kolektiv
 • zvýšit odborné kompetence vybraných pracovníků

Vzdělání bude realizováno formou zavedení systému firemních lektorů a nákupem vzdělávacích služeb, které budou vybrány ve výběrových řízeních.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti CICERO Stapro Group s.r.o.

V průběhu řešení bude realizováno cca 19 vnitrofiremních školení a cca 27 externích vzdělávacích kurzů. Celkem bude proškoleno cca 7 128 člověkohodin a to 4 560 člověkohodin ve vnitrofiremním školení a 2 580 člověkohodin v externím školení. Vzhledem k tomu, že se jedná o malý podnik odpovídá tento poměr 2 : 1 ve prospěch vnitofiremních školení trendu systému vzdělávání v EU.

EISIS CICERO

 • Název programu: Inovace – Inovační projekt – Výzva II
 • Číslo projektu: 4.1 IN02/241
 • Název projektu: EISIS CICERO

Popis projektu: Projekt je zaměřen na inovaci produktu a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Jedná se o zásadně inovovaný softwarový produkt. Cílem projektu je uvedení nové generace polygrafického informačního systému na domácí trh. Vzhledem k jeho snadné lokalizaci postupně i na trhu střední a východní Evropy.

CICERO

 • Název programu: Marketing
 • Číslo projektu: 6.2 M01/271
 • Název projektu: CICERO

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na oblast podpory 6.2 – podpora marketingových služeb a jeho cílem bylo zvýšit marketingovou připravenost firmy CICERO Stapro Group na vstup na zahraniční trhy. Projekt obsahoval přípravu zahraničních marketingových materiálů a web stránek.

Kontakt

CICERO Stapro Group s.r.o.
Pernštýnské nám. 51
530 02 Pardubice

+420 467 003 111